Vedtægter

Vedtægter for Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub

 

 

 

§ 1

 

Stk. 1.            Klubben har til formål at virke for skøjtesportens fremme i Rødovre kommune.

Stk. 2.            Klubben har en kunstløbsafdeling, og en amatør ishockey senior- og ungdomsafdeling, der har samarbejdsaftale med en professionel elite afdeling, der styres i særskilt selskabsform.

Stk. 3.            Klubben har hjemsted i Rødovre Skøjte Arena, Rødovre Parkvej 425, 2610 Rødovre.

 

 

 

§ 2

 

Stk. 1.            Som aktiv eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver mand eller kvinde, der er fyldt 18 år.

 

 

Stk. 2.            Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved en generalforsamlings beslutning.

 

 

Stk. 3.            Som medlem af ungdomsafdelingen, kan bestyrelsen optage enhver dreng eller pige i alderen 4 – 18 år.

 

 

Stk. 4.            Bestyrelsen kan undtagelsesvis godkende optagelse af et nyt medlem, der bevarer medlemskab eller tilknytning til anden klub

 

 

 

§ 3

 

Stk. 1.            Indmeldelse skal for ungdomsmedlemmers vedkommende ske ved forældres/værges underskrift ved indmeldelsen.

 

 

 

§ 4

 

Stk. 1.            Udmeldelse af ishockeyafdelingen skal ske skriftligt til klubbens formand/kasserer. Dette kan gøres hele året.

 

 

Stk. 2.            For kunstløbsafdelingens vedkommende skal udmeldelse ske skriftligt jf. de i DSU foreskrevne regler mht. klubskifte.

Mht. udmeldelse, kan dette gøres ved måneds udgang, og skal ske skriftligt til Kunstens arbejdsbestyrelse.

Stk. 3.            Når et medlem er kommet i kontingentrestance eller har pådraget sig anden gæld til klubben, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel udelukke medlemmet.

 

 

Stk. 4.            Har et medlem pådraget sig kontingentrestance for et år, skal bestyrelsen udelukke vedkommende med ovennævnte varsel. Ønsker vedkommende at blive medlem af klubben igen, skal den gamle gæld betales, før medlemmet kan optages i klubben på ny.

 

 

Stk. 5.            I øvrigt kan bestyrelsen udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, dog efter den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende medlem kan fordre spørgsmålet om udelukkelse prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling.

 

 

Stk. 6.            Endelig kan et medlem udelukkes, når det efter forslag af mindst 15 medlemmer vedtages på en generalforsamling.

 

 

Stk. 7.            I alle tilfælde, hvor udelukkelse skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse senest 72 timer (3 døgn) før generalforsamlingen, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om udelukkelse skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

 

 

Stk. 8.            Et medlem der er udelukket i henhold til generalforsamlings beslutning, kan kun optages ved en ny generalforsamlings beslutning.

 

 

Stk. 9.            Kunstløbsafdelingen har den fulde kompetence angående holdopdelinger, holdoprettelser og beslutninger, som vedrører holdene, medlemmerne, og kunstløbsafdelingen i øvrigt.

 

Der henvises i øvrigt til Kunstløbsafdelingens ”Regelsæt og Holdopdeling”.

 

 

 

§ 5

 

Stk. 1.            Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, som repræsenterer klubben i alle forhold.

 

 

Stk. 2             Bestyrelsen består af formand, kasserer og 10 medlemmer, hvoraf 2 repræsenterer og vælges af kunstløberne og 7 repræsenterer amatørishockeyafdelingen og 1 repræsenterer og udpeges af den professionelle ishockey afdeling. Bestyrelsen vælger selv en sekretær.

Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, supplerer bestyrelsen sig selv.

Personer som er ansat på kontrakt, og med reference til sportschefen, kan ikke være medlem af bestyrelsen.

 

 

Stk. 3.            Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. I tilfælde af stemmelighed, har formanden den afgørende stemme.

 

 

Stk. 4.            Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingen, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for klubben.

Stk. 5.            Hvis Bestyrelsen tegner sponsorater for klubben, skal det ske med underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt tydeligt fremgå, hvem sponsoratet tildeles - RSIK Ishockey eller RSIK Kunst.

 

 

Stk. 6.            Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren eller 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

 

Stk. 7.            Kunstløbsafdelingen ledes i det daglige af en arbejdsbestyrelse, bestående af bestyrelsesmedlemmer udpeget af kunstløbsafdelingen.

 

 

 

§ 6 

 

Stk. 1.            Klubbens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.

Startende med omlægningsåret 1. januar 2002 til 30. juni 2003.

 

 

Stk. 2.            Kassereren skal inden 20. juli afgive driftsregnskab og statusopgørelse for regnskabsåret.

 

 

Stk. 3.            Regnskaberne forsynet med revisorpåtegning forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

 

Stk. 4.            Genpart af regnskabet skal være tilgængeligt for klubbens medlemmer 1 uge før den ordinære generalforsamling.

 

 

 

§ 7

 

Stk. 1.            Klubbens regnskab skal godkendes af en revisor/regnskabskyndig person, som vælges af Bestyrelsen og med hvem der er indgået en aftale.

 

 

 

§ 8 

 

Stk. 1.            Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

 

 

Stk. 2.            Generalforsamlingen indkaldes med 30 dages varsel ved opslag i Rødovre Skøjte Arena, på klubbens hjemmeside, samt på de sociale medier.

 

 

Stk. 3.            Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Rettidigt indkomne forslag bekendtgøres senest 7 dage før generalforsamlingen, på samme måde som indkaldelsen til generalforsamlingen.

                     

 

Stk. 4.            Forslag, der ikke er indkommet eller bekendtgjort rettidigt, kan med generalforsamlingens godkendelse drøftes under eventuelt, men der kan ikke træffes bindende beslutning.

 

 

Stk. 5.            Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

 

Stk. 6.            Alle aktive medlemmer af RSIK, som ikke er i restance med deres kontingent, og som har været medlem af klubben i de seneste 2 måneder op til generalforsamlingen, har stemmeret. Medlemmer af ungdomsafdelingen repræsenteres på generalforsamlingen af deres forældre. Forældre til medlemmer under 18 år, har én stemme pr. barn. Dvs. at én forældre med to aktive medlemmer under 18 år har 2 stemmer, hvorimod to forældre med ét aktivt medlem under 18 år, kun har én stemme tilsammen.

 

 

 

§ 9

 

Stk. 1.            Den ordinære generalforsamling afholdes i tidsrummet 1.-15. september.

 

 

Stk. 2.            Dagsordenen omfatter følgende punkter:

 

Valg af dirigent

-Beretning om klubbens stilling og virksomhed i det forgangne år

-Forelæggelse af regnskab

-Valg af formand på ulige år, næstformand og kasserer på lige år

-Valg af øvrig bestyrelse jf. § 5

-Behandling af indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer

-Eventuelt

 

 

 

§ 10

 

Stk. 1.            Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, og med angivelse af dagsorden, forlanger det.

 

 

Stk. 2.            I sidstnævnte tilfælde, skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter opfordringen.

Dertil ledsaget af den ønskede dagsorden, som er kommet bestyrelsen i hænde.

 

 

Stk. 3.            Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og på samme måde, som ved indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

 

 

 

§ 11

 

Stk. 1.            Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst ¼ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2.            Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden for 14 dage, og med sædvanligt varsel, indkalde til en ny generalforsamling.

 

 

Stk. 3.            Hvis også her ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilke antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

 

 

 

§ 12

 

Stk. 1.            Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en, i dette øjemed særligt indkaldt, ekstraordinær generalforsamling.

 

 

Stk. 2             Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de fremmødte stemmer herfor.

 

 

Stk. 3.            Opnås et sådan flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny generalforsamling indenfor 14 dage, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til fremmødte stemmeberettigedes antal.

 

 

Stk. 4.            Ved beslutning om opløsning af RSIK, tilfalder foreningens formue Rødovre Kommune, til anvendelse af idrætslige formål i kommunen, for børn og unge på amatørniveau.

 

 

 

 

 

Vedtægterne er revideret:

 

·         1992

·         1996

·         1997

·         1999 Ekstraordinær generalforsamling 27/4-99

·         2001

·         2002 Ekstraordinær generalforsamling 25/6-02

·         2003 Ekstraordinær generalforsamling 11/6-03

·         2003 Ordinær generalforsamling 5/8-03

·         2006 Ordinær generalforsamling 15/8-06

·         2008 Ordinær generalforsamling 12/8-08

·         2009 Ordinær generalforsamling 10/8-09

·         2010 Ordinær generalforsamling 6/9-10

·         2011 Ordinær generalforsamling 7/9-11

·         2012 Ordinær generalforsamling 12/9-12

·         2012 Ekstraordinær generalforsamling 12/9-12

·         2020 Ekstraordinær generalforsamling 23/11-20

 

 

 

Rødovre, den 24. november 2020